Asociácia agrárnych a environmentálnych právnikov sa aktívne zapája do projektových výziev 2024

Členovia AAEP sa aj v tomto roku aktívne zapájajú do výziev na podávanie projektov v rámci rôznych európskych, ale aj domácich programov:

Prvým podaným projektom v tomto roku je projekt pod názvom Waste Wise: Enhancing Governance for Sustainable Waste Management. Tento projekt bol pripravený s talianskym partnerom Cooperazione Paesi Emergenti a podaný v rámci programu Erasmus + Malé partnerstvá. Cieľom projektu je vzdelávanie pracovníkov samosprávy ohľadne odpadového hospodárstva a príslušnej legislatívy. V prípade schválenia projektu bude vzdelávanie prebiehať tak v talianskych ako aj v slovenských inštitúciách a cieľom je vyškoliť zamestnancov tak, aby mali čo najaktuálnejšie poznatky a znalosti o odpadovom hospodárstve vo svojej krajine a v krajinách EÚ.

Druhým projektov, do ktorého sa AAEP v tomto roku zapojila je projekt „Sustainable Innovation in Food Systems: Towards a Comprehensive Framework for a Just Transition (JuSTIFood)“. Projekt v rámci programu Horizon Europe bol podaný Univerzitou Vrije v Belgicku a zahŕňa spolu 14 partnerov z Belgicka, Talianska, Holandska, Nemecka, Rakúska, Portugalska, Lotyšska, Francúzska, Albánska a Slovenska.

Asociácia sa zapojila aj do domácej výzvy na podávanie projektov, ktorú vyhlásila Nadácia Pontis. V rámci tejto výzvy pripravila AAEP návrh na e-kurz pre pracovníkov v agrosektore a študentov poľnohospodárskych študijných programov pod názvom „E-vzdelávanie: Legislatíva pre agrosektor“. Navrhnutý online kurz je zameraný na teoretickú a praktickú výučbu legislatívy pre agrosektor a na výučbu by mala byť využitá smart aplikácia InCreDi, ktorú AAEP vytvorila v rámci svojej predchádzajúcej projektovej spolupráce.

Zatiaľ posledným projektovým návrhom, ktorý Asociácia v rámci výziev 2024 podala je projekt v rámci programu CERV s názvom “Uniting Generations with EU Achievements Education: Showcasing Successes in Agriculture and CAP“. Cieľom projektu je propagácia a organizovanie tréningov o histórii, míľnikoch a úspechoch EÚ s dôrazom na propagáciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej pozitívnych dopadov na občanov EÚ. Tento projekt bol pripravený v spolupráci s Asociáciou sociálneho poľnohospodárstva v ČR, organizáciou Rurinnova v Taliansku a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Výsledky výberu projektov budú známe po mesiaci júl 2024. V prípade schválenia projektov budeme o ďalších krokoch a o dosiahnutých výsledkoch informovať na našej webstránke.