Zasadnutie Európskej rady pre vidiecke právo

Dňa 6. novembra 2020 sa uskutočnilo online zasadnutie Správnej rady zástupcov Európskej rady pre vidiecke právo (European Council for Rural Law „CEDR“). Za Slovensko sa ho zúčastnili: vice-prezidentka pre Slovensko prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. a národná delegátka doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.

Zástupcovia členských krajín CEDR prerokovali aktuálnu situáciu, ktorá vznikla následkom pandémie ochorenia COVID 19, a ktorá sa bezprostredne dotkla aj činnosti CEDR.

Na online stretnutí referovali zástupcovia jednotlivých krajín CEDR o aktivitách konaných na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Zvlášť vyzdvihli medzinárodnú konferenciu „II. Central European Regional Rural Law Conference“ konanú na univerzite v Miškolci v Maďarsku, ktorá sa venovala problematike Legislatívy pozemkových vzťahov a právnemu rámcu dedenia a zmluvného nadobúdania poľnohospodárskej pôdy právnickými osobami.

Zástupkyne za Slovensko informovali Európsku radu pre vidiecke právo o realizovanom „webinári“ s obdobnou tematikou vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom. Webinár bol organizovaný pre prax a jeho účastníkmi boli subjekty podnikajúce v poľnohospodárstve z celého Slovenska.

Zástupkyňa z Poľska: docentka Aneta Suchoň,PhD., z Právnickej a správnej fakulty  Univerzity Adama Mickiewicza informovala o pripravovanej online konferencii v Poznani, ktorá sa uskutoční 26.11.2020 pod názvom „Obchodovanie s poľnohospodárskymi nehnuteľnosťami - teória a prax“ a  zároveň informovala o monografii, ktorá vyšla  pod názvom „The Legal and Economic Aspects of Associations of Agricultural Producers in Selected Countries of the World“ (Právne a ekonomické aspekty združení poľnohospodárskych výrobcov vo vybraných štátoch sveta). Jedným z autorov  monografie za Slovensko je doc. Ing. JUDr. Jarmila Lazíková, PhD., z Katedry práva, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre.

Na online stretnutí sa Správna rada CEDR dohodla, že plánovaný kongres CEDR, ktorý bol plánovaný na jeseň  2021 v Cardiff v UK, bude preložený a skutoční sa až na jeseň 2022. Zároveň všetci členovia Správnej rady CEDR súhlasili, že voľba nového prezidenta CEDR sa presunie na obdobie po skončení pandémie ochorenia COVID 19.

Generálna sekretárka CEDR Dr. Letícia Bourges požiadala všetkých členov Správnej rady CEDR, aby pravidelne zverejňovali na webovej stránke CEDR všetky aktivity národných asociácií, ktoré sú organizované na národnej úrovni jednotlivých členských štátov. Najbližšie stretnutie Správnej rady Európskej rady pre vidiecke právo sa uskutoční vo februári 2021.